МОНГОЛ ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ СУДАЛГААНЫ АЖЛААР

Монголын сонсголгүй иргэдийн хэлний адилслыг бэхжүүлэх төслийн баг 2021-2023 онд 21 аймаг, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт амьдарч буй сонсголгүй иргэдийн харилцаж буй монгол дохионы хэлний бичлэгийг хийж баримтжуулсан. Энэхүү ажлын явцад алслагдсан аймгийн малчин сонсголгүй иргэдтэй уулзаж, ярилцсан.

Дэлгэрэнгүй

Хүний эрхийн сургагч багш нар орон нутагт бэлтгэгдэж байна.

Хүний эрхийн үндэсний комисс “Тэгш тусгал” ТББ-тай хамтран хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 4 жилийн хүрээнд зохион байгуулж байна. Бид нийтдээ 8 удаагийн сургалт зохион байгуулахаас 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй

ТЭГШ ТУСГАЛ ТББ-ЫН ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Тэгш Тусгал ТББ нь Бүгд Найрамдах Финланд Улсын Гадаад Харилцааны Яам болон Финландын ФЛОМ байгууллагын санхүүжилтээр 2023-2026 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхыг бэхжүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрх мэдэлжих нь” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Дэлгэрэнгүй

МОДУЛ СУРГАЛТ 1.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрх мэдэлжих нь” төсөл (2023 – 2026)

Дэлгэрэнгүй

“ЭРХЭЭ МЭДЬЕ” хэлэлцүүлэг зорилтот сумдын иргэдийн дунд зохион байгуулагдав.

Финланд улсын Гадаад Хэргийн Яам болон ФЛОМ байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд төслийн баг болон орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагууд зорилтот сумдад мониторинг хийж ажиллалаа. Уулзалтын үр дүнд аймаг болон сумын хэмжээнд хийгдэж буй төслийн үр нөлөө, үр дүнгийн талаар орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагууд болон бүлгийн гишүүдийн ойлголт нэмэгдсэн.

Дэлгэрэнгүй

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрх мэдэлжих нь” төслийг 2023-2026 онд хэрэгжүүлэхээр нээлтээ хийлээ.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрх мэдэлжих нь” төслийг 2023-2026 онд хэрэгжүүлэхээр нээлтээ хийлээ.

Дэлгэрэнгүй