НИЙГЭМ ХАМТ ОЛНЫГ ДАЙЧЛАХ БҮЛГИЙН УУЛЗАЛТЫН

“ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙГ БЭХЖҮҮЛСНЭЭР ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ

Нийгэм хамт олныг дайчлах бүлгүүд  эрхийн мэдлэгийг  орон нутагтаа түгээн дэлгэрүүлэн  зорилтот иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төслийн тогтвортой байдал, үр нөлөөг гаргахад хувь нэмрээ оруулж байна.

2024 оны бүлгүүдийн эхний  уулзалтаар орон нутгийн эмзэг бүлгийн иргэдэд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг бүлгээр дамжуулан сонсох, иргэдэд мэдээлэл дамжуулах,   баг сумдын  иргэдийн нийтийн хурлаар  дамжуулан бодлогод нөлөөлөх, орон нутгийн төсөвт хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ хийх зөвлөлд төлөөллөө оролцуулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,  нэгдсэн төлөвлөлт гаргалаа.

Төслийн сүүлийн жилтэй холбоотойгоор бүлгүүдийн үйл ажиллагааг тасралтгүй тогтвортой явуулах, төслийн үр нөлөө тогтвортой байдлыг хангахад төр төрийн болон ТББ-тай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тал дээр анхааралаа хандуулан ажиллаж байна.

Зураг: Бүлгийн уулзалт   2024 оны 02-р сарын 01-ны өдөр

Зураг: Бүлгийн уулзалт   2024 оны 03-р сарын 04-ны өдөр.